Contact
9 Crosby Street, New York City, NY
hotelemail@provider.net
( 646 ) 218-6400
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Follow
Algemene Voorwaarden
  /  Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden & richtlijnen

De algemene voorwaarden & richtlijnen maken integraal deel uit van elke overeenkomst met Townhouse24 in de meest ruime zin van het woord en dit in een meeting & event space uitgebaat door PAM BVBA.

 

De voorwaarden zijn online via onze website te raadplegen.

 

Laatst gewijzigd: 14 januari 2019

 

Artikel 01 – De partijen

De overeenkomst wordt opgemaakt tussen:

 1. Enerzijds, PAM BVBA verder vermeld als Townhouse24, met zetel te Congreslaan 20, 9000 Gent en geregistreerd onder BE 0691.778.264. Bereikbaar via +32 478 399 252 of info@townhouse24.be.

De overeenkomst wordt steeds geacht met PAM BVBA te zijn aangegaan, verder vermeld als Townhouse 24.

 1. Anderzijds, De Klant, zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst of offerte ondertekent of in wiens naam ze wordt ondertekend. Een offerte die wordt bevestigd per e-mail, wordt beschouwd als zijnde ondertekend. Verder vermeld als KLANT.

 

Artikel 02 – Aanvaarding algemene voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Townhouse24 en de klant gesloten, evenals op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Townhouse24 en de klant, inclusief offertes. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn alleen aan Townhouse24 tegenstelbaar indien ze door Townhouse24 schriftelijk per mail worden bevestigd. De onderhavige algemene voorwaarden hebben in elk geval voorrang op deze van de klant. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zowel indien de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de geleverde goederen of diensten verwerft of gebruikt, als tussen ondernemingen, bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een (geheel of gedeeltelijke) zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit. Het feit dat de klant de algemene voorwaarden van Townhouse24 niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing. De klant kan desgewenst op zijn schriftelijk verzoek per mail een vertaling bekomen.

 

Artikel 03 – Opties & Reservaties

Bij aanvraag van een offerte, kan de klant een optie verkrijgen. Deze optie is vrijblijvend en gegarandeerd gedurende 10 werkdagen na het versturen van de offerte. Wanneer de klant zich akkoord verklaart met de offerte binnen deze termijn is de reservatie definitief aanvaard door Townhouse24.

 

Artikel 04 – Annulatie

 1. Annulering van een reservatie is enkel schriftelijk mogelijk via mail (met ontvangstbevestiging van Townhouse 24) of aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van Townhouse 24.
 2. In geval van annulering of opzegging door de klant, is de klant een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding aan Townhouse24 verschuldigd. Hiervoor hanteren we volgende regels vanaf datum van bevestiging van de offerte:
 • > 2 weken voor het event: 100,00 € administratieve kost + 21% btw
 • 1-2 weken voor het event: 25% van overeengekomen huurprijs + 21% btw
 • <1 week voor het event: 50% van overeengekomen huurprijs + 21% btw
 • <4 dagen voor het event: 50% van overeengekomen huurprijs + alle overeengekomen cateringfees + 21% btw (excl. drankenfee)

 

Townhouse24 heeft het recht om de reservering te annuleren zonder enige schadevergoeding in de volgende gevallen:

in geval van faillissement, kennelijk onvermogen en elke andere wijziging aan de juridische of financiële toestand van de klant. Bij verlies van kredietwaardigheid (bv. faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, staat van vereffening, schuldenregeling, e.d.m. of de dreiging hiermee) worden tevens alle nog niet vervallen facturen opeisbaar.

– Het onmogelijk is om in Townhouse24 te verblijven vanwege omstandigheden buiten het bereik van Townhouse24;

– Townhouse24 opzettelijk gereserveerd is door gebruik te maken van misleidende of valse verklaringen, bijvoorbeeld valse identiteit van de klant of het doel van het verblijf;

– Townhouse24 hebben gerechtvaardigde redenen om aan te nemen dat het gebruik van de diensten de werking van Townhouse24, de veiligheid of de publieke reputatie van Townhouse24 in gevaar kan brengen;

– het doel of de reden voor het verblijf illegaal is;

– Townhouse24 gesloten is;

– adequate accommodatie en / of adequate voorzieningen voor een evenement zijn niet gegarandeerd, aangezien Townhouse24 gerenoveerd wordt;

In geval van onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden. Onder overmacht wordt onder andere begrepen: iedere gebeurtenis waar Townhouse24 redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot: ongevallen, stakingen, lock-outs, opstanden, gebrek aan vervoersmiddelen, brand en breuk van machines, uitval van systemen, ..

 

Artikel 05 – Prijzen

 1. Elke offerte/overeenkomst wordt steeds opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens.

De prijs zal herberekend worden indien zich hier wijzigingen in voordoen. Indien na het sluiten van de overeenkomst door de klant wijzigingen worden aangebracht aan de in de overeenkomst overeengekomen gegevens zullen deze wijzigingen mogelijks een verhoging van de in de overeenkomst afgesproken prijs met zich meebrengen. De overeengekomen prijs blijft de minimumprijs. Tevens zal een verhoging van de in de overeengekomen overeengekomen prijs worden toegepast wanneer de klant foutieve inlichtingen heeft verstrekt aan Townhouse24, o.a. Meer personen, extra consumptie, …

 1. De prijzen vermeldt op de prijslijsten, offertes en overeenkomsten zijn, tenzij anders vermeld en behoudens voor particuliere consumenten, steeds exclusief BTW. Volgende BTW percentages worden toegepast: 21 % op drank en food, 21% op accommodatie en meubilair. Logistieke en andere benodigdheden, zoals o.a. borden, glazen, bestek, stoelen, tafels en tafeldecoratie zijn inbegrepen in de overeengekomen prijs, behoudens anders vermeld. Indien vóór de datum van het evenement de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

 

Artikel 06 – Facturatie & Betaling

 1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen op rekening van PAM BVBA, Congreslaan 20, 9000 Gent, met rekeningnummer BE09 7340 4493 5257 (KBC Bank) en met vermelding van het factuurnummer.
 2. De correcte facturatiegegevens dienen door de klant schriftelijk per mail gemeld te worden bij ondertekening van de overeenkomst en ten laatste vòòr het evenement plaatsvindt. Na facturatie kunnen deze niet meer worden gewijzigd. De klant aanvaardt een geldige factuur te kunnen ontvangen per mail.
 3. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% per jaar tot op de datum van volledige betaling. Bovendien zal, zonder ingebrekestelling van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 100 euro (excl. btw), onverminderd bijkomende invorderingskosten.
 4. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vijftiende dag na de verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst met de klant door Townhouse24 door middel van een loutere kennisgeving bij aangetekend schrijven eenzijdig en buitengerechtelijk worden ontbonden, onverminderd het recht van Townhouse24 om schadevergoeding te vorderen. Daarbij heeft Townhouse24 ondermeer het recht om de diensten onmiddellijk te staken of stop te zetten.
 5. In de mate de klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft Townhouse24 het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met andere lopende contracten tussen partijen.
 6. Eventuele klachten m.b.t. de facturatie dienen de zetel van Townhouse24 te bereiken binnen de zeven werkdagen na factuurdatum en dit bij aangetekend schrijven.
 7. De door de klant verrichte betalingen worden in mindering gebracht van de oudste openstaande facturen. De klant verbindt er zich toe – zolang één of meerdere facturen openstaan – op eerste verzoek van Townhouse24 een zekerheid te stellen voor de betaling van voormelde facturen en dit in de door Townhouse24 gewenste financiële vorm.

 

Artikel 07 – goede huisvader

De gast zal gebruik maken van Townhouse24 als een goede huisvader. Dit betekent o.m. dat hij het huishoudelijk reglement zal respecteren, dat de voorwerpen die deel uitmaken van de huisraad niet mogen verplaatst of meegenomen worden.

De gast zal zijn eventuele beschadigingen onmiddellijk aan Townhouse24 melden en terugbetalen op basis van een inventaris.

 

Artikel 08 – Duur event

Elk event op de locatie van Townhouse24 kan doorgaan van 08:00 tot 22:00 (we vragen u de rust van onze buren te respecteren).

 

Artikel 09 – Opkuis

Townhouse24 zorgt voor de basis opkuis. De klant dient de locatie in de staat achter te laten als waarin hij aangeboden werd.

 

Artikel 10 – Rookverbod

Naar wettelijke bepaling geldt, behoudens in de daartoe bestemde ruimtes, een algemeen rookverbod binnen in Townhouse24, er kan buiten op het terras gerookt worden. Dit dient door de klant gerespecteerd te worden, bij gebreke waaraan de hieruit voortvloeiende eventuele boetes en sancties te zijnen laste vallen. Townhouse24 houdt zich eveneens het recht voor om bij de niet-naleving van het rookverbod de overtreders uit het pand te verwijderen, eventueel met hulp van de hiertoe bevoegde openbare ambten. Gelieve geen peuken in de voor-, achtertuin, terras of straat achter te laten. De nodige asbakken worden hiervoor voorzien. Vraag er gerust naar.

 

Artikel 11 – Copyright

Voor elk gebruik van de naam Townhouse24 of van de verbonden exploitatienamen, fotomateriaal dat behoort aan de BVBA, het logo van Townhouse24 of het handelsmerk, moet vooraf schriftelijke toestemming verkregen zijn van Townhouse24. Indien er tijdens een evenement opnames gemaakt zullen worden, dient Townhouse24 hiervan op de hoogte gesteld te worden.

 

Artikel 12 – Definitief aantal personen

 1. Het definitieve aantal personen kan tot 4 werkdagen voor de event/meeting door de klant worden gewijzigd en dit via mail op info@townhouse24.be met tegen bevestiging per mail van Townhouse24, of per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Townhouse24 zal in voorkomend geval de kostprijs voor de reservatie van extra personen niet aanrekenen aan de klant.
 2. Indien op de event/meeting meer gasten opdagen dan het aantal doorgegeven aan Townhouse24, zal de kostprijs voor de extra gasten aangerekend worden aan de klant.

 

Artikel 13 – Nietigheid bepalingen

Indien één van onderhavige Algemene Voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere voorwaarden niettemin onverkort van kracht. De klant en Townhouse24 zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vernietigde bepaling in acht worden genomen. Townhouse24 behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijde te kunnen wijzigen of actualiseren, zonder enige voorafgaande berichtgeving.

 

Artikel 14 – Doel veranderen

In geen geval mag het doel van het evenement zoals afgesproken werd met Townhouse24, door de klant eenzijdig worden gewijzigd. De klant verbindt er zich toe het imago van Townhouse24 te vrijwaren van elke mogelijke bezoedeling, zoals (niet-limitatieve opsomming): geluidshinder, vandalisme, ruzies en

dergelijke. De klant zal aan Townhouse24 een schadevergoeding dienen te betalen ingeval een bezoedeling van welke aard dan ook het imago van Townhouse24 schaadt. Deze schadevergoeding zal door Townhouse24 worden begroot cfr. de door haar geleden schade.

 

Artikel 15 – Betwisting

 1. Elke wijziging na bevestiging van de offerte dient schriftelijk per mail aan ons doorgegeven te worden via mail, met een tegenbericht van Townhouse24. Mondelinge afspraken kunnen geen verbintenis tot stand brengen.
 2. Eventuele klachten m.b.t. het evenement dienen aangetekend geformuleerd worden binnen een vervaltermijn van 7 dagen na datum van het evenement. Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, geven de klant niet het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens Townhouse24 op te schorten, noch het recht om de bestelling te annuleren. Indien de klacht gegrond is, zal de maximale aansprakelijkheid van Townhouse24 in elk geval de prijs van de dienst niet overschrijden en heeft Townhouse24 de keuze om indien mogelijk de gebrekkige of niet-conforme dienst aan te passen, of om de klant te vergoeden voor de door hem geleden directe schade (beperkt tot maximaal de prijs van de desbetreffend kostprijs van de dienst).
 3. Elke betwisting van een overeenkomst met Townhouse24 wordt beheerst door de Belgische wetgeving waarbij uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement GENT bevoegd zijn om de geschillen te beslechten, ongeacht de aard en plaats van uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 16 – Veroorzaakte schade & Vrijwaring

 1. De klant is aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan het gebouw, tuin, terras en alle binnen of buiten het gebouw aanwezige goederen ingevolge fouten of onvoorzichtigheden begaan door hemzelf, zijn gasten en elke andere persoon die voor, na of tijdens het evenement aanwezig is of voor zijn rekening werkt. Townhouse24 is evenmin verantwoordelijk voor diefstal, brand en ongevallen die zich zouden voordoen in het gebouw, tuin en terras.
 2. Verdwenen leeggoed, bestek, bloemen, decorstukken en andere materialen die eigendom zijn van Townhouse24 zullen eveneens aangerekend worden aan de klant.
 3. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is Townhouse24 tevens niet verantwoordelijk voor de materialen en producten die de klant zelf meebrengt. De klant dient zelf een eventuele verzekering te sluiten voor de materialen en producten die hij zelf meebrengt.
 4. De klant dient Townhouse24 te vrijwaren voor alle schade die ten gevolge van (geluid)hinder wordt veroorzaakt en aanvaardt het recht van laatstgenoemde om in te grijpen wanneer de wettelijk toegestane geluidsnormen worden overschreden. Townhouse24 heeft hierbij de mogelijkheid het evenement stil te leggen zonder dat zij kan worden veroordeeld tot vergoeding van enige schade.

 

Artikel 17 – Verzekering

 1. Brandverzekering – Townhouse24 beschikt over een brandverzekering conform de wetgeving voor de locatie. Alle in- en uitgangen naar de tuin en de zaal moeten op elk ogenblik vrij zijn. Elke vorm van decoratie dient op voorhand met Townhouse24 besproken te worden.
 2. De klant dient Townhouse24 te vrijwaren voor alle risico’s en schade die kunnen ontstaan tijdens het evenement of meeting. Voorbeelden van verzekeringen door de klant te sluiten zijn: ongevallenverzekering, burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, contractuele aansprakelijkheidsverzekering…
 3. Townhouse24 beschikt over de reguliere BA-Uitbating.